Phân tích luận điểm sáng tạo của HCM về cách mạng ở thuộc địa thắng lợi

Xin chào các bạn trong video này mình sẽ trả lời  câu hỏi đó là luận điển đặc biệt sáng tạo của Hồ  . Chí Minh về cách mạng ở nước thuộc địa thể hiện  như thế nào các bạn lưu ý rằng các luận điểm đặc  . biệt sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc vì vậy cách mạng

Xin chào các bạn trong video này mình sẽ trả lời  câu hỏi đó là luận điển đặc biệt sáng tạo của Hồ  . Chí Minh về cách mạng ở nước thuộc địa thể hiện  như thế nào các bạn lưu ý rằng các luận điểm đặc  . biệt sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc vì vậy cách mạng  ở các nước thuộc địa như thế nào tại vì các bạn  . biết rằng Hồ Chí Minh đã nêu lên một luận điểm đặc  biệt sáng tạo Đó là trách mạng ở các nước thuộc  . địa có thể nổ ra và thắng lợi trước cách mạng vô  sản chính quốc và tác động trở lại thúc đẩy cách  . mạng chính quốc nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể  chủ động đứng lên đem sức ta mà giải phóng cho ta  . không ỷ lại chờ đợi cách mạng chính quốc cho các  bạn biết rằng Lênin là người đã sớm thấy được sức  . mạnh to lớn của phong trào giải phóng dân tộc và  là người đã viết đề cương về vấn đề dân tộc và.

Thuộc địa trong đó nhấn mạnh tư tưởng phải kết  hợp chặt chẽ phong trào cách mạng vô sản chính  . quốc với phong trào giải phóng dân tộc ở thuộc địa  các nước làm cách mạng vô sản thành công phải giúp  . đỡ cách mạng và các nước thuộc địa nhất là các  nước kinh tế lạc hậu còn nhiều tàn tích phong  . kiến tuy nhiên cũng như những người lãnh đạo quốc  tế cộng sản lúc bấy giờ Lênin đặc cách mạng thuộc  . địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc là  hậu bị quân của cách mạng vô sản chính quốc và  . cách mạng giải phóng dân tộc Chỉ có thể thắng lợi  khi cách mạng vô sản chính quốc Thắng lợi ở Tuyên  . ngôn thành lập quốc tế Cộng Sản tháng 3 năm 1919  đã biết việc giải phóng các dân tộc các thuộc địa  . chỉ có thể tiến hành với việc giải phóng giai cấp  công nhân ở chính quốc và công nhân và nông dân.

Không chỉ ở An Natri Mangan mà cả ở ba tư hay ác  mini chỉ có thể được độc lập khi nào công nhân ở  . anh và ở Pháp lật đổ chính phủ giành chính quyền  về tay mình Nguyễn Ái Quốc tin Theo Lênin và tin  . theo quốc tế 3 nhưng vốn là người dân tộc thuộc  địa em là người Cộng sản lăn lộn trong phong trào  . thuộc địa và nghiên cứu sâu sắc Chủ Nghĩa Thực Dân  người đã đề ra những luận điểm về tính chủ động  . tính tích cực của cách mạng giải phóng dân tộc của  nhân dân các nước thuộc địa bổ sung và những luận  . điểm chung lúc mấy giờ Theo Nguyễn Ái Quốc cách  mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa không  . hoàn toàn phụ thuộc và cách mạng vô sản chính quốc  nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc có thể  . chủ động đứng lên đem sức ta mà giải phóng cho ta  dành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc.

Trong tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các thuộc  địa năm 1921 Nguyễn Ái Quốc đã viết công cuộc  . giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng  sự nỗ lực của bản thân anh em đến tác phẩm Đường  . cách mệnh năm 1927 người lại chỉ rõ muốn người ta  giúp cho thì trước mình phải tự em lấy mình đã và  . người dự báo Việt Nam dân tộc cách mạng thành công  thì tư bản Pháp miếu tư bản Pháp yếu thì công nông  . phát làm giai cấp cách mạng càng dễ năm 1945 Nhật  đầu hàng Đồng minh thời cơ cách mạng đã đến người  . kêu gọi Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta  mà tự giải phóng cho ta vẫn liền sáng tạo nêu trên  . của Nguyễn Ái Quốc mang tính tức mạng và khoa học  đúng đắn dựa trên những luận cứ đã được người khảo  . sát chứng minh về chủ nghĩa tư bản người nhận thức  sâu sắc vai trò của thuộc địa đối với sự tồn tại.

Và phát triển của chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa tư  bản đặt nền móng trên sự bóc lột hàng triệu người  . lao động ở các nước thuộc địa nửa thuộc địa 7 Vậy  theo người chủ nghĩa tư bản chỉ tan rã hoàn toàn  . và vĩnh viễn Khi nào chúng ta phá bỏ được nền  móng ở đài đế quốc chủ nghĩa về phong trào giải  . phóng dân tộc người nhận thức rõ tiềm năng Cách  mạng của các dân tộc bị áp bức là rất to lớn nó  . sẽ bùng lên mạnh mẽ hình thành một lực lượng khổng  lồ khi giáo dục giác ngộ tổ chức lãnh đạo năm 1921  . người đã biết người châu Á quy bị người phương Tây  coi là lạc hậu vẫn hiểu rõ hơn hết sự cần thiết  . phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại người dự báo  người dự báo rằng ngày mà hàng trăm triệu nhân dân  . Châu Á địa tàn phát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ  sự bóc lột đê tiện của một món thực dân lòng tham.

Không đáy họ sẽ hình thành một lực lượng khổng  lồ và trong khi thủ tiêu một trong những điều  . kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế  quốc họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở  . phương tây trong nhiệm vụ giả cơ quan người Việt  Nam và Đông Dương người nhận định là ngay dưới  . Ách áp bức bóc lột tàn Khốc của Chủ Nghĩa Thực Dân  người nông dân người Đông Dương không chết người  . Đông Dương vẫn sống sống mãi mãi sự đầu độc có hệ  thống của bọn tư bản thực dân không thể làm cây  . liệt sức sống càng không thể làm tê liệt tư tưởng  cách mạng của người Đông Dương Sự tàn bạo của chủ  . nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi chủ nghĩa xã hội  chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của  . công cuộc giải phóng nữa thôi trong lời kêu gọi  nhân dịp thành lập Đảng cộng sản Việt Nam người.

Đã biết sự áp bức và bóc lột vô nhân nào của đế  quốc Pháp đã làm cho đồng bào ta hiểu rằng có cách  . mạng thì sống Không có cách mạng thì chết Chính  vì vậy mà phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh  . Ừ như vậy vẫn Điền bạch khả năng giành thắng lợi  của cách mạng thuộc địa trước cách mạng chính quốc. và nhân dân cục địa có thể đứng lên tự giải phóng  cho mình là một sáng tạo có tầm quan trọng to lớn  . của Hồ Chí Minh bổ sung phát triển chủ nghĩa  máclênin luận điểm sáng tạo Nó của Hồ Chí Minh  . có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất quan trọng đó  là cơ sở đẩy Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta tin tưởng  . và quyết tâm tổ chức lãnh đạo nhân dân Việt Nam  đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng khỏi Ách  . áp bức của Đế Quốc xâm lược khỏi sự nghèo nàn  lạc hậu và Đó cũng chính là cơ sở của Tinh thần  . độc lập tự chủ tự lực tự cường của nhân dân  Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng nhờ tinh.

Thần đó mà cách mạng Việt Nam giành được thắng  lợi vĩ đại thực tế là sự nghiệp giải phóng dân  . tộc Việt Nam không phải giải quyết ở Paris như  có lãnh tụ Cộng sản Pháp đã khẳng định mà là ở  . Việt Nam là do kết quả của cuộc chiến đấu lâu dài  của nhân dân Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc  . Việt Nam đã thành công trước cách mạng vô sản ở  Pháp ở Mỹ mà và đã góp phần thúc đẩy phong trào  . hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động  pháp Mỹ và các nước khác điều đó cho thấy là  . khi tiếp thu chủ nghĩa máclênin đến với chủ  nghĩa mác-lênin nhưng Nguyễn Ái Quốc luôn luôn  . tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo gắn với  điều kiện hoàn cảnh cụ thể của một nước thuộc  . địa nửa phong kiến và nhờ sự vận dụng sáng tạo chủ  nghĩa máclênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam  . lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta đã đưa cách mạng  Việt Nam đi Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác à.


https://youtu.be/ONXGIOT2tVUXin chào các bạn trong video này mình sẽ trả lời  câu hỏi đó là luận điển đặc biệt sáng tạo của Hồ  . Chí Minh về cách mạng ở nước thuộc địa thể hiện  như thế nào các bạn lưu ý rằng các luận điểm đặc  . biệt sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc vì vậy cách mạng

Previous post Những sáng tạo độc đáo từ những lốp xe đã qua sử dụng
Next post Sản phẩm sáng tạo mới trong nông nghiệp. Sản phẩm đạt hiệu quả cao không cần tốn kém tiền bạc.